معرفی همکاران حوزه ریاست

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره های تماس پست الکترونیکی

 

منصور حاجی احمدلو

رئیس دفتر حوزه ریاست

(رزومه)

021-36040902

021-36040967

نمابر:

021-36040730

m_hajiahmadloo@ut.ac.ir

 

قوام الدین بیضایی

مسئول دفتر ریاست

021-36040902

021-36040967

نمابر:

021-36040730

beyzaei@ut.ac.ir

 

اکبر امامی

متصدی امور اجرایی

-