ریاست دانشکدگان

 

ریاست دانشکدگان ابوریحان

 

 

ریاست دانشکدگان: 

علی ایزدی دربندی

شماره های تماس:

021-36040967

021-36040902

نمابر:

36040730 - 021

پست الکترونیکی:

aizady@ut.ac.ir

 

رئیس دفتر حوزه مدیریت: منصور حاجی احمدلو

پست الکترونیکی: m_hajiahmadloo@ut.ac.ir

 

مسئول دفتر حوزه مدیریت: سهراب خانمحمد

پست الکترونیکی: khanmohammad47@ut.ac.ir