نام و نام خانوادگی سمت  شماره تماس پست الکترونیکی

 

 دکتر سید ابراهیم هاشمی گرم دره

 

معاون اداری و مالی

021-36040902

021-36040967

نمابر:

      021-36040730      

sehashemi@ut.ac.ir

 

منصور حاجی احمدلو

ریاست دفتر حوزه مدیریت // m_hajiahmadloo@ut.ac.ir