نام و نام خانوادگی سمت  شماره تماس پست الکترونیکی

 

سیدرضا حسن‌بیگی بیدگلی

 

معاون اداری و مالی

021-36040902

021-36040967

نمابر:

      021-36040730      

rhbeigi@ut.ac.ir