پارک علم و فناوری

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

محمد دهقانی

 

 

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور

پارک علم و فناوری دانشکدگان ابوریحان

 

 

021-36016237 mudehghani@ut.ac.ir
    -