پارک علم و فناوری

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

احد باقرزاده خلخالی

 

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری

پارک علم و فناوری پردیس ابوریحان

 

رزومه

021-36040906 a.bagherzadehkh@ut.ac.ir