نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی

محمد دهقانی

 

 

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور

پارک علم و فناوری دانشکدگان ابوریحان

 

 

021-36016237 mudehghani@ut.ac.ir