1. استفاده از ظرفیت های مسکوت

  • کارخانه شیر
  • استخر پرورش ماهی
  • سالن قارچ
  • سالن مرغ داری
  • نمایشگاه گل و گیاه
  • گردش گری کشاورزی
  • سالن های ورزشی
  • مسجد

2. شهرک های فناوری کشاورزی

3. نمایشگاه دائمی کشاورزی شرق تهران

4. ازدواج دانشجویی

6. کسب های خرد

7. پروژه های در حال بررسی و اجرا