دسترسی سریع

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی

علی فدوی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

021-36041017

36040760

نمابر:

021-36040760

afadavi@ut.ac.ir