معاونت پژوهشی و فناوری

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی

سید محمد مهدی مرتضویان

معاون پژوهش و فناوری

 

021-36041006

021-36040904

 

داخلی: 103

نمابر:

021-36040746

داخلی مسئول دفتر:

101

 

mortazavian@ut.ac.ir

 

 

پیوندهای مرتبط