نمایشگر یک مطلب

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره های تماس پست الکترونیکی

سید رضا حسن بیگی بیدگلی

معاون پژوهش و فناوری

رزومه

 

021-36041006

021-36040904

 

داخلی: 103

نمابر:

021-36040746

داخلی مسئول دفتر:

101

 

rhbeigi@ut.ac.ir

 

 

پیوندهای مرتبط