لینک های مرتبط

نشریات تخصصی

 

عنوان فارسی نشریه عنوان انگلیسی سردبیر

 

دوره انتشار

 

 

به زراعی کشاورزی

 

Agricultural Crop Management ایرج اله دادی فصلنامه

 

تولیدات دامی

 

Animal Production داود شریفی فصلنامه

 

مدیریت آب و آبیاری

 

Water and Irrigation Management محمد ابراهیم بنی حبیب فصلنامه

 

IJHST

 

International Journal of Horticultural Science and Technology کورش وحدتی فصلنامه

 

آدرس پستی: پاکدشت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، معاونت پژوهشی، دفتر نشریات تخصصی، کدپستی: 3391653755

ایمیل: abujournal@ut.ac.ir