- یک‌شنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات فعالیت آموزشی خود را در سال 1362 آغاز کرده است و در حال حاضر، دارای  13 عضو هیأت علمی می باشد که ضمن تدریس دروس مختلف به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی نیز اشتغال دارند. این گروه در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، کارشناسی ارشد در سه گرایش "مهندسی زراعت"، "اصلاح نباتات" و "بیوتکنولوژی کشاورزی" و دکتری زراعت با دو گرایش "اکولوژی گیاهان زراعی" و "فیزیولوژی گیاهان زراعی" و همچنین دکتری اصلاح نباتات با دو گرایش "ژنتیک بیومتری - ژنتیک مولکولی" و "مهندسی ژنتیک" دانشجو می پذیرد.

 • به نژادی غلات
 • به نژادی گیاهان دارویی
 • به نژادی دانه های روغنی
 • به زراعی غلات 
 • به زراعی گیاهان دارویی
 •  آزمایشگاه گیاه شناسی: میکروسکوپ های مختلف نوری، دستگاه میکروتوم، هود شیمیایی
 • هرباریوم گیاهی: کلکسیونی از گونه ها و جنس های مختلف گیاهان زراعی و غیرزراعی
 • آزمایشگاه زراعت و گیاهان دارویی: آون، ترازو دیجیتال، انکوباتور، کلونجر، فاروئرهای مختلف و خرمن کوب، دستگاه آب مقطرگیری، یخچال نگهداری نمونه های آزمایشگاهی، سوکسله
 • آزمایشگاه تکنولوژی بذر: آون، هود شیمیایی، سانتریفیوژ، بذر شمار، هم زن الکتریکی، لوپ
 •  آزمایشگاه ژنتیک و سیتوژنتیک: هود شیمیایی، میکروسکوپ نوری، استرئومیکروسکوپ، فریزر 70-
 • آزمایشگاه ژنومیکس: الکتروفورز، UV ترانس لامیناتور، بلوک های حرارتی، سانتریفیوژ، حمام آب گرم، PCR، شیکر انکوباتور، هات پلیت
 •  آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی: PCR، اتاق رشد، شیکر، انکوباتور، لامینارفلو میکروبی و کشت بافت، اتوکلاو
 • آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی: سانتریفیوژ، آون، کوره الکتریکی، کلروفیل متر، دستگاه اندازه گیری سطح برگ، دستگاه اندازه گیری آب برگ
 • مزرعه پژوهشی شماره 2 پردیس با وسعت 15 هکتار جهت اجرای طرح های پژوهشی
 •  دفتر مشاوره آماری
 • آزمایشگاه ژنومیکس و فیزیولوژی