شورای صنفی

بسترسازی در راستای ایجاد فضای مناسب برای توسعه فعالیت های قانونمند دانشجویی؛ ارتباط مستمر با نهادها و تشکل های دانشجویی و جمع آوری و ارزیابی نظریات دانشجویان جهت ارائه به مسئولین ذیربط؛ برقراری تعامل با مسئولین دانشگاه در جهت رسیدن به اهداف صنفی دانشجویان؛ دفاع از حقوق دانشجویان و پی گیری خواسته های قانونی آنان در چارچوب ضوابط و مقررات از وظایف و فعالیت های شورای صنفی می باشد.

عضویت در شورای مرکزی شورای صنفی و فعالیت آنها، تابع آیین نامه ها و مقررات مربوطه می باشد که علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر به امور فرهنگی پردیس مراجعه نمایند.

بعد از برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران - پردیس ابوریحان، در تاریخ 26/07/95 در حضور نمایندگان و مسئولان برگزاری انتخابات و در محل امور فرهنگی پردیس شمارش آرا صورت گرفت و آقای محمد یولچی خانی حائز اکثریت آرا شده و به عنوان دبیر شورای صنفی تعیین شد.

دبیر شورای صنفی دانشجویان: محمد یولچی خانی