اداره پشتیبانی

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

علی احمدی

ریاست اداره پشتیبانی 021-36081089 -

 

نقلیه

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

 

   علی اکبر سرائی

 

مسئول امور نقلیه 36040610 -

 

   فرهاد خان محمد

 

راننده - -

 

   محمدرضا هداوند میرزایی

 

راننده - -

 

محمد علی سرائی

اداره پشتیبان - -

حمید سیلسپور

اداره پشتیبان - -

 

کارکنان خدمات و فضای سبز

 •  شمائیل باسبوس
 •  ابوالحسن بنی نجار
 •  رضا بنی مصطفی
 •  عباس پازوکی
 •  مهرداد پازوکی
 •  محمودرضا جعفری
 •  ترابعلی حمیدی
 •  فرامرز رستمی سیس
 •  صغرا رضائی
 •  رحمان زنگنه شهرکی
 •  احمد سبحانی پرهیزکار
 •  بهمن سیری
 •  ادیب شاکر نیگچه
 •  حجت اله طزری
 •  ناصر طوسی گلوجه
 •  سید فرج اله موسوی آذر
 •  سید حسین موسوی راسخ
 •  محمد علی ندرلو
 •  ابراهیم نعیمی
 •  امیر هداوند میرزایی
 • یزدان پازوکی
 • نورالدین شکرزاده
 • محمود زارع کاشانی