نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی

سید حسین میرآقاجانیان بابلی

رئیس اداره مالی

 

021-36040984       

  021-

36040851

نمابر:

36040984

 

_
فاطمه ذبیحی کارشناس حسابداری داخلی: 14 _
محبوبه بیات کاردان حسابداری داخلی: 14 _
مریم دوستی کارشناس حسابداری داخلی: 13 _
سیاوش وظیفه دوست کارشناس حسابداری داخلی: 13 _
راضیه پازوکی کاردان حسابداری _ _
    حمید سهرابی امین اموال 021-36040616 _
محمد رضا عاشوری انباردار 021-36040616 _
قاسم حسینی مسئول کارپردازی 021-36040808 _