امور اداری

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

 

حبیب علیزاده کاظم زاده

ریاست امور اداری 021-36040825 -

 

شرح وظایف اداره امور اداری

 • نظارت بر امور کارگزینی، رفاه، دبیرخانه و امور حقوقی
 • تهیه احکام انشایی و پیشنهاد پست های سازمانی
 • تهیه پیش نویس مکاتبات مدیریت در زمینه های مختلف
 • پی گیری اجرای صورتجلسات بررسی توانایی علمی و کمیته ترفیعات پردیس
 • کنترل و نظارت بر تردد کارمندان پردیس با استفاده از سامانه تردد کارکنان دانشگاه و همکاری حراست و انتظامات و ارائه گزارش های لازم به مدیریت پردیس در این خصوص
 • ثبت مرخصی و ماموریت و صدور احکام ماموریت کارکنان
 • نماینده پردیس در ارزیابی عملکرد کارکنان
 • مسئول آموزش کارکنان پردیس
 • انجام امور مربوط به کارتابل کارکنان و سامانه گردش مکاتبات دانشگاه
 • تهیه گزارش ماهانه اضافه کار کارکنان و ثبت اضافه کار مصوب در سامانه تردد
 • برگزاری مناقصات، مزایده ها و تهیه صورتجلسات مربوط
 • تهیه پیش نویس و انجام امور لازم جهت عقد قراردادها
 • پی گیری امور مختلف به تشخیص مدیریت پردیس از ادارات شهرستان پاکدشت
 • شرکت در جلسات کمیته راه، ترافیک و سوخت و کمیته فضای سبز فرمانداری شهرستان پاکدشت
 • پی گیری امور مربوط به بیمه تأمین اجتماعی به ویژه پرونده های مورد اختلاف طرفین
 • نماینده تام الختیار پردیس در وزارت اقتصاد جهت پی گیری امور مربوط به مالکیت خودروهای پردیس
 • شرکت در جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و پی گیری پرونده های مربوطه در جهت دفاع از حقوق پردیس

دبیرخانه و بایگانی

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس        پست الکترونیکی     

 

   حشمت اله بندری

 

مسئول دبیرخانه و ثبت نامه ها 021-36041012 -

 

شرح وظایف دبیرخانه و بایگانی

 • ثبت کلیه مکاتبات صادره و وارده از سامانه گردش مکاتبات اداری دانشگاه و دفاتر
 • ارسال و دریافت مکاتبات وارده به صورت پستی یا وصول حضوری و صدور و ارسال مکاتبات غیر اتوماسیون
 • ارسال مدارک اداره آموزش (گزارشات فارغ التحصیلی و ...)، جذب، ارتقاء و ... اعضای هیات علمی و کارکنان به دانشگاه. ارسال و وصول موارد مربوط به انتشارات دانشگاه
 • بایگانی پرونده های موضوعی
 • بایگانی پرونده های کارکنان
 • تحویل اسناد و مدارک مزایده و مناقصه ها و وصول آنها

کارگزینی

 

 

                نام و نام خانوادگی                 

          سمت           شماره تماس پست الکترونیکی      

 

   حمیدرضا عربیان

 

               مسئول کارگزینی             

              021-36040953          

021-36041012

-

 

   محمد مظفر

 

کارشناس کارگزینی

021-36040953

021-36041012

-

 

شرح وظایف کارگزینی

 • صدور احکام کارگزینی اعم از احکام افزایش سالانه، ارتقاء و ...
 • تهیه پیش نویس های کارگزینی (انتقال، ماموریت، بازنشستگی، مامور به تحصیل، ترفیع و تمدید و ...)
 • انجام امور مربوط به تغییر وضعیت استخدامی
 • ابلاغ محکومیت های کمیته بررسی تخلفات اداری کارکنان و هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی
 • ارائه مشورت و برنامه ریزی امور کارگزینی با هماهنگی امور اداری و تهیه گزارشات لازم
 • رسیدگی به درخواست های کارکنان در خصوص بازخرید مرخصی، گواهی اشتغال و ...
 • تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
 • شرکت در جلسات اداره کل منابع انسانی دانشگاه بنا به ضرورت (از قبیل کمیته طبقه بندی مشاغل)
 • اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشرفت و اجرای امور جاری کارگزینی

امور رفاهی

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

 

 

 اسماعیل ابراهیمی      

 

     مسئول امور رفاهی      021-36040879 -

 

شرح وظایف امور رفاهی

 • انجام امور مربوط به وام (اعم از صندوق های قرض الحسنه دانشگاه و بانک ها)
 • انجام امور بیمه و بیمه تکمیلی کارکنان
 • رسیدگی به بیمه ساختمان های پردیس
 • پی گیری تسهیلات سفر به ویژه از مرکز همایش های علمی دانشگاه
 • سرپرستی مهمانسرای پردیس
 • پی گیری توزیع ارزاق و سبد کالا بنا به ضرورت
 • شرکت در جلسات شورای وام و رفاه در پردیس و دانشگاه