پارک علم و فناوری

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

مجید قربانی جاوید

 

 

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور

پارک علم و فناوری پردیس ابوریحان

 

 

021-36016237 mjavid@ut.ac.ir
مصطفی حدادزاده نیری کارشناس  - m.hadadzade@ut.ac.ir