نمایشگر یک مطلب

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت   شماره تماس پست الکترونیکی

اکبر عرب حسینی

 

معاون اداری و مالی

رزومه

021-36040902

021-36040967

نمابر:

      021-36040730      

ahosseini@ut.ac.ir

 

منصور حاجی احمدلو

 

ریاست دفتر حوزه مدیریت // m_hajiahmadloo@ut.ac.ir

 

سهراب خانمحمد

 

     مسئول دفتر حوزه  مدیریت //    khanmohammad47@ut.ac.ir