آدرس و شماره تماس

لیست تماس های پردیس ابوریحان

 

 

   پیش شماره شهرستان پاکدشت: 021
 
حوزه ریاست
        مستقیم            داخلی  
  دفتر ریاست 36040902   268
  36040967   276
       
  نمابر 36040730    -
       
  دفتر روابط بین الملل 36041218   264
       
  دفتر روابط عمومی 36040879   278
       
  دفتر حراست 36041373   290
 
معاونت اداری و مالی
  مستقیم   داخلی
  دفتر معاونت 36040902   238
  36040967    
       
  نمابر 36040730    -
 
اداره امور مالی
  مستقیم داخلی سانترال داخلی
  مدیر امور مالی 36040984  - 293
  36040851  - -
       
  حساب مستقل وجوه سایر منابع، امور وام ها، حساب معاونت پژوهشی     // 11 235
  حساب مستقل وجوه اختصاصی و خانه های سازمانی // 12 235
  حساب مستقل وجوه عمومی و سپرده // 13 238
  حساب مستقل وجوه تملک و دارایی های سرمایه ای // 14 240
  دریافت و پرداخت حقوق کارکنان پردیس // 14 248
  مسئول حسابداری تعهدی // 13 -
       
  نمابر 36040984 16 -
       
 
اداره امور اداری و پشتیبانی
  مستقیم   داخلی
  مدیر امور اداری 36040825   215
  کارگزینی 36040953   202
   اداره امور رفاهی کارکنان 36040953   273
       
  دبیرخانه 36041012   270
       
  نمابر دبیرخانه 36041012   -
 
اداره فنی
  مستقیم   داخلی
  دفتر فنی 36040725   222
       
  نمابر 36040858    
       
  نقلیه 36040610   261
  انبار و اموال 36040616   203
  کارپردازی 36040808   243
 
انتظامات
  مستقیم   داخلی
  نگهبانی درب شرقی 36041240   292
  انتظامات مجتمع مسکونی شهید مظفر 36023229   200
  انتظامات خوابگاه برادران 36041259   253
  انتظامات خوابگاه برادران 36040910    -
  انتظامات خوابگاه برادران 36040817   -
  انتظامات خوابگاه خواهران 36040905   206
 
معاونت دانشجویی و فرهنگی
  مستقیم  داخلی سانترال داخلی
  دفتر معاونت 36041289  1 242
  36040612  1 218
       
  نمابر 36040811   -
       
اداره امور دانشجویی
  مستقیم داخلی سانترال داخلی
  ریاست اداره 36041289 1 -
  36040612 1 -
       
  نمابر 36040811   -
       
  دفتر مشاوره و بهداشت روان 36040917 - -
  36040612 4  
  36041289 4  
       
  واحد امور تغذیه 36041289 3  -
  36040612 3  
       
   واحد امور رفاهی دانشجویان 36041289 2  
  36040612 2  
       
  خوابگاه خواهران 36040905   204
  36043696   206 
  36041282    
       
  خوابگاه برادران 36040910   -
  36040821   -
  36041259   -
  36040817   -
       
  خوابگاه متاهلین 36040879   -
  سلف سرویس دانشجوی  -   201
 
اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
  مستقیم   داخلی
  تربیت بدنی برادران 36041069   232
  تربیت بدنی خواهران 36041069   237
  فوق برنامه 36040611   287
      286
 
معاونت آموزشی
  مستقیم  داخلی سانترال  داخلی
  مسئول دفتر معاونت 36040760 101 272
  36041017  101 -
       
  نمابر 36040760    -
       
اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی
   مستقیم  داخلی سانترال داخلی
  دفتر ریاست اداره خدمات آموزشی  36040760 101  262
  36041017 101  
 
معاونت پژوهشی
  مستقیم داخلی سانترال داخلی
  دفتر معاونت 36040746 103 -
  36040904 103  
  36041006  103  -
       
  ریاست دفتر 36040746 101  244
  36040904 101  
  36041006 101  
       
  نمابر 36040746  120  -
 
اداره خدمات پژوهشی
  مستقیم  داخلی سانترال داخلی
  ریاست اداره خدمات پژوهشی 36040746  104 274
  36040904  104
  36041006 104  
       
  ریاست دفتر 36040746  101  
  36040904 101  
  36041006 101  
    
واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهشی
  مستقیم  داخلی سانترال داخلی
  کتابخانه و تأمین منابع علمی (بخش اداری)  36040904  109 220
  36040746  109  
  36041006  109  
  کتابخانه و تأمین منابع علمی (میز امانات و بخش نشریات) //  108 219
  کارشناس اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات 36041281  111 291
  کارشناس واحد آموزشی - تحقیقاتی فراوری صنایع لبنی //  116 216
  آزمایشگاه مرکزی //  114 246
  مزرعه آموزشی و پژوهشی 36053501  - -
  واحد سمعی و بصری - - 259
 
گروه های آموزشی
 
گروه فنی کشاورزی
  مستقیم داخلی سانترال    داخلی   
  دفتر گروه 36040614  101 217
  36041058 101  
       
  سوله ماشین آلات کشاورزی // 115 269
  کارگاه ماشین ابزار  -  - 288
 
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
  مستقیم   داخلی
  دفتر گروه 36040615  - 280
  36040613  - -
 
گروه بیماری شناسی و حشره شناسی گیاهی
  مستقیم   داخلی
  دفتر گروه 36040909   263
   -   236
 
گروه باغبانی
  مستقیم داخلی سانترال داخلی
  دفتر گروه 36041089  101 260
  مدیر گروه 36041089 103  
       
  گلخانه  -  - 282
 
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
  مستقیم   داخلی
  دفتر گروه 36040906   239
   -    231
       
  آزمایشگاه هیدرولیک 36040903   -
  آزمایشگاه خاکشناسی  -   257 
 
گروه علوم دام و طیور
  مستقیم   داخلی
  دفتر گروه 36040907   245
  آزمایشگاه تغذیه -   251
 
گروه فناوری صنایع غذایی
  مستقیم   داخلی
  دفتر گروه 36040910   -
متفرقه
  مستقیم   داخلی
  بانک تجارت 36041097    -
  36041169   -
  36040635   -

 

روابط عمومی

 مسئول روابط عمومی: اسماعیل هداوند

ایمیل: hadavand20032001@yahoo.com

ایمیل روابط عمومی: pubrel.abu@ut.ac.ir

شماره تماس: 36040879 - 021