نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

Vice-President for Cultural Affairs

Vice-President for Cultural Affairs


 

Vice-President

 

Vice-President for Cultural Affairs

Elias Soltani

Tel:

021-36040612

021-36041289

Fax:

021-36040811

E-mail

elias.soltani@ut.ac.ir