نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه اخذ شهریه در سنوات ارفاقی

نحوه اخذ شهریه در سنوات ارفاقی


اطلاعیه مهم ((نحوه اخذ شهریه در سنوات ارفاقی))در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان دارای سنوات ارفاقی به صورت روز، منظور از دانشجویانی که در سنوات ارفاقی قراردارند به شرح ذیل است :
 
- دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه از نیمسال ششم .
 
- دانشجویان کارشناسی ارشد شهریه پرداز از نیمسال پنجم .
 
- دانشجویان دوره دکتری روزانه و شهریه پرداز از ورودی های 1395 به بعد نیمسال یازدهم.
 
-دانشجویان دوره دکتری شهریه پرداز ورودی  1387 لغایت 1394 از نیمسال نهم.
 
- دانشجویان دوره دکتری روزانه ورودی  1387 لغایت 1394 از نیمسال یازدهم.