نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات

معرفی گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات


معرفی گروه آموزشی علوم زراعی و اصلاح نباتات

گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات فعالیت آموزشی خود را در سال 1362 آغاز کرده است و در حال حاضر، دارای  13 عضو هیأت علمی می باشد که ضمن تدریس دروس مختلف به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی نیز اشتغال دارند. این گروه در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، کارشناسی ارشد در سه گرایش "مهندسی زراعت"، "اصلاح نباتات" و "بیوتکنولوژی کشاورزی" و دکتری زراعت با دو گرایش "اکولوژی گیاهان زراعی" و "فیزیولوژی گیاهان زراعی" و همچنین دکتری اصلاح نباتات با دو گرایش "ژنتیک بیومتری - ژنتیک مولکولی" و "مهندسی ژنتیک" دانشجو می پذیرد.

 

فعالیت های پژوهشی گروه

- به نژادی غلات

- به نژادی گیاهان دارویی

- به نژادی دانه های روغنی

- به زراعی غلات 

- به زراعی گیاهان دارویی

 

امکانات

1 - هرباریوم

2 - مزارع آموزشی و پژوهشی

3 - آزمایشگاه های فیزیولوژی گیاهان زراعی

4 - تکنولوژی بذر

5 - فیزیولوژی گیاهی

6 - کشت بافت و بیوتکنولوژی

7 - ژنومیکس

8 - ژنتیک و زراعت

9 - بانک ژن

 

آزمایشگاه های گروه

1 - آزمایشگاه گیاه شناسی: میکروسکوپ های مختلف نوری، دستگاه میکروتوم، هود شیمیایی

2 - هرباریوم گیاهی: کلکسیونی از گونه ها و جنس های مختلف گیاهان زراعی و غیرزراعی

3 - آزمایشگاه زراعت و گیاهان دارویی: آون، ترازو دیجیتال، انکوباتور، کلونجر، فاروئرهای مختلف و خرمن کوب، دستگاه آب مقطرگیری، یخچال نگهداری نمونه های آزمایشگاهی، سوکسله

4 - آزمایشگاه تکنولوژی بذر: آون، هود شیمیایی، سانتریفیوژ، بذر شمار، هم زن الکتریکی، لوپ

5 - آزمایشگاه ژنتیک و سیتوژنتیک: هود شیمیایی، میکروسکوپ نوری، استرئومیکروسکوپ، فریزر 70-

6 - آزمایشگاه ژنومیکس: الکتروفورز، UV ترانس لامیناتور، بلوک های حرارتی، سانتریفیوژ، حمام آب گرم، PCR، شیکر انکوباتور، هات پلیت

7 - آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی: PCR، اتاق رشد، شیکر، انکوباتور، لامینارفلو میکروبی و کشت بافت، اتوکلاو

8- آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی: سانتریفیوژ، آون، کوره الکتریکی، کلروفیل متر، دستگاه اندازه گیری سطح برگ، دستگاه اندازه گیری آب برگ

9 - مزرعه پژوهشی شماره 2 پردیس با وسعت 15 هکتار جهت اجرای طرح های پژوهشی

10 - دفتر مشاوره آماری

11-آزمایشگاه ژنومیکس و فیزیولوژی