نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهی

معرفی گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهی


معرفی گروه آموزشی حشره شناسی و بیماری های گیاهی

این گروه آموزشی پیش از سال 1376 تحت عنوان "حفاظت نباتات" فعالیت داشته و پس از آن، به "گروه گیاهپزشکی" تغییر نام داده است. از سال 1388 نام این گروه به گروه "حشره شناسی و بیماری های گیاهی" تغییر یافته است. این گروه در حال حاضر، دارای 7 عضو هیأات علمی می باشد که ضمن تدریس دروس مختلف در دو گرایش "حشره شناسی کشاورزی" و "بیماری شناسی گیاهی" به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی اشتغال دارند. همچنین، این گروه در مقاطع تحصیلی کارشناسی "مهندسی گیاهپزشکی" و کارشناسی ارشد در دو گرایش "حشره شناسی کشاورزی" و "بیماری شناسی گیاهی" دانشجو می پذیرد.

 

فعالیت های پژوهشی گروه

 • مدیریت جامع آفات (IPM) خصوصا در محصولات گلخانه ای
 • کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زا و حشرات مضر
 • بررسی توکسین های گیاهی
 • سیستماتیک حشرات
 • بیماری های پس از برداشت محصولات باغبانی
 • نماتدهای خسارت زای ریشه گیاهان
 • بررسی اثرات سموم بر روی آفات و عوامل طبیعی و تولید محصولات ارگانیک (بدون سم)

 

امکانات

 1. آزمایشگاه بیماری های گیاهی
 2. آزمایشگاه قارچ شناسی
 3. آزمایشگاه نماتدشناسی
 4. آزمایشگاه میکروبیولوژی
 5. آزمایشگاه حشره شناسی
 6. آزمایشگاه فیزیولوژی حشرات و سم شناسی
 7. آزمایشگاه سیستماتیک حشرات
 8. آزمایشگاه جانورشناسی عمومی
 9. آزمایشگاه شناسایی و مبارزه با علف های هرز
 10. آزمایشگاه بیواکولوژی
 11. آزمایشگاه کنه شناسی
 12. گلخانه و اینسکتاریوم