نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهی

معرفی گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهی


معرفی گروه آموزشی حشره شناسی و بیماری های گیاهی

این گروه آموزشی پیش از سال 1376 تحت عنوان "حفاظت نباتات" فعالیت داشته و پس از آن، به "گروه گیاهپزشکی" تغییر نام داده است. از سال 1388 نام این گروه به گروه "حشره شناسی و بیماری های گیاهی" تغییر یافته است. این گروه در حال حاضر، دارای 7 عضو هیأات علمی می باشد که ضمن تدریس دروس مختلف در دو گرایش "حشره شناسی کشاورزی" و "بیماری شناسی گیاهی" به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی اشتغال دارند. همچنین، این گروه در مقاطع تحصیلی کارشناسی "مهندسی گیاهپزشکی" و کارشناسی ارشد در دو گرایش "حشره شناسی کشاورزی" و "بیماری شناسی گیاهی" دانشجو می پذیرد.

 

فعالیت های پژوهشی گروه

- مدیریت جامع آفات (IPM) خصوصا در محصولات گلخانه ای

- کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زا و حشرات مضر

- بررسی توکسین های گیاهی

- سیستماتیک حشرات

- بیماری های پس از برداشت محصولات باغبانی

- نماتدهای خسارت زای ریشه گیاهان

- بررسی اثرات سموم بر روی آفات و عوامل طبیعی و تولید محصولات ارگانیک (بدون سم)

 

امکانات

1 - آزمایشگاه بیماری های گیاهی

2 - آزمایشگاه قارچ شناسی

3 - آزمایشگاه نماتدشناسی

4 - آزمایشگاه میکروبیولوژی

5 - آزمایشگاه حشره شناسی

6 - آزمایشگاه فیزیولوژی حشرات و سم شناسی

7 - آزمایشگاه سیستماتیک حشرات

8 - آزمایشگاه جانورشناسی عمومی

9 - آزمایشگاه شناسایی و مبارزه با علف های هرز

10 - آزمایشگاه بیواکولوژی

11 - آزمایشگاه کنه شناسی

12 - گلخانه و اینسکتاریوم