نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی کارکنان دبیرخانه و بایگانی

معرفی کارکنان دبیرخانه و بایگانی


 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس    پست الکترونیکی

 

 

  حشمت اله بندری

مسئول دبیرخانه و ثبت نامه ها 021-36041012 h_bandare@ut.ac.ir

 

شرح وظایف دبیرخانه و بایگانی

  • ثبت کلیه مکاتبات صادره و وارده از سامانه گردش مکاتبات اداری دانشگاه و دفاتر
  • ارسال و دریافت مکاتبات وارده به صورت پستی یا وصول حضوری و صدور و ارسال مکاتبات غیر اتوماسیون
  • ارسال مدارک اداره آموزش (گزارشات فارغ التحصیلی و ...)، جذب، ارتقاء و ... اعضای هیات علمی و کارکنان به دانشگاه. ارسال و وصول موارد مربوط به انتشارات دانشگاه
  • بایگانی پرونده های موضوعی
  • بایگانی پرونده های کارکنان
  • تحویل اسناد و مدارک مزایده و مناقصه ها و وصول آنها