نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قوانین و مقررات کتابخانه

قوانین و مقررات کتابخانه


پس از عضویت در کتابخانه مرکزی پردیس، اعضا می توانند با توجه به مقطع تحصیلی، به تعداد و زمان مشخصی کتاب و منابع کتابخانه ای به امانت ببرند.

دانشجویان کارشناسی 3 کتاب به مدت 2 هفته و 4 بار امکان تمدید به شرط عدم رزرو

دانشجویان کارشناسی ارشد 5 کتاب به مدت 3 هفته و 2 بار امکان تمدید به شرط عدم رزرو

دانشجویان دکتری 6 کتاب به مدت 4 هفته و 2 بار امکان تمدید به شرط عدم رزرو

دانشجویان کارشناسی 3 کتاب به مدت 2 هفته و 4 بار امکان تمدید به شرط عدم رزرو

کارمندان و کارشناسان 3 کتاب به مدت 2 هفته و 4 بار امکان تمدید به شرط عدم رزرو

اعضای هیات علمی 6 کتاب به مدت 4 هفته و 3 بار امکان تمدید به شرط عدم رزرو