نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تماس

شماره تماس


پیش شماره شهرستان پاکدشت: 021
 
حوزه ریاست
  مستقیم   داخلی
دفتر ریاست 36040902   268
  36040967   276
نمابر 36040730    -
       
دفتر روابط بین الملل 36041218   264
دفتر روابط عمومی 36040879   278
دفتر حراست 36041373   290
 
معاونت اداری و مالی
  مستقیم   داخلی
دفتر معاونت 36040902   238
  36040967    
نمابر 36040730    -
 
اداره امور مالی
  مستقیم داخلی سانترال داخلی
مدیر امور مالی 36040984  - 293
  36040851  - -
       
حساب مستقل وجوه سایر منابع، امور وام ها، حساب معاونت پژوهشی // 11 235
حساب مستقل وجوه اختصاصی و خانه های سازمانی // 12 235
حساب مستقل وجوه عمومی و سپرده // 13 238
حساب مستقل وجوه تملک و دارایی های سرمایه ای // 14 240
دریافت و پرداخت حقوق کارکنان پردیس // 14 248
مسئول حسابداری تعهدی // 13 -
       
نمابر 36040984 16 -
       
 
اداره امور اداری و پشتیبانی
  مستقیم   داخلی
مدیر امور اداری 36040825   215
کارگزینی 36040953   202
دبیرخانه 36041012   270
نمابر دبیرخانه 36041012   -
اداره امور رفاهی کارکنان 36040953   273
 
اداره فنی
  مستقیم   داخلی
دفتر فنی 36040725   222
نمابر 36040858    
نقلیه 36040610   261
انبار و اموال 36040616   203
کارپردازی 36040808   243
 
انتظامات
  مستقیم   داخلی
نگهبانی درب شرقی 36041240   292
انتظامات مجتمع مسکونی شهید مظفر 36023229   200
انتظامات خوابگاه برادران 36041259   253
انتظامات خوابگاه برادران 36040910    -
انتظامات خوابگاه برادران 36040817   -
انتظامات خوابگاه خواهران 36040905   206
 
معاونت دانشجویی و فرهنگی
  مستقیم   داخلی
دفتر معاونت 36041289   242
  36040612   218
نمابر 36040811   -
       
اداره امور دانشجویی
ریاست اداره 36041289   -
  36040612   -
نمابر 36040811   -
       
دفتر مشاوره و بهداشت روان 36040917   -
امور تغذیه و و بهداشت و اتوماسیون 36041289    -
  36040612    
خوابگاه خواهران 36040905   204
  36043696   206 
  36041282    
خوابگاه برادران 36040910   -
  36040821   -
  36041259   -
  36040817   -
خوابگاه متاهلین 36040879   -
سلف سرویس دانشجوی  -   201
 
اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
  مستقیم   داخلی
تربیت بدنی برادران 36041069   232
تربیت بدنی خواهران 36041069   237
فوق برنامه 36040611   287
      286
 
معاونت آموزشی
  مستقیم  داخلی سانترال  داخلی
مسئول دفتر معاونت 36040760 101 272
  36041017  101 -
نمابر 36040760    -
       
اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی
   مستقیم  داخلی سانترال داخلی
دفتر ریاست اداره خدمات آموزشی  36040760 101  262
  36041017 101  
 
معاونت پژوهشی
  مستقیم   داخلی سانترال داخلی
دفتر معاونت 36040746 103 -
  36040904 103  
  36041006  103  -
       
رئیس دفتر 36040746 101  244
  36040904 101  
  36041006 101  
       
نمابر 36040746  120  -
 
اداره خدمات پژوهشی
  مستقیم   داخلی سانترال داخلی
ریاست اداره خدمات پژوهشی 36040746  104 274
  36040904  104
  36041006 104  
       
رئیس دفتر 36040746  101  
  36040904 101  
  36041006 101  
    
واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهشی
  مستقیم  داخلی سانترال داخلی
کتابخانه و تأمین منابع علمی (بخش اداری)  36040904  109 220
  36040746  109  
  36041006  109  
کتابخانه و تأمین منابع علمی (میز امانات و بخش نشریات) //  108 219
کارشناس اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات //  111 291
کارشناس واحد آموزشی - تحقیقاتی فراوری صنایع لبنی //  116 216
آزمایشگاه مرکزی //  114 246
مزرعه آموزشی و پژوهشی 36053501  - -
واحد سمعی و بصری - - 259
 
گروه های آموزشی
 
گروه فنی کشاورزی
  مستقیم    داخلی سانترال داخلی
دفتر گروه 36040614  101 217
  36041058 101  
سوله ماشین آلات کشاورزی // 115 269
کارگاه ماشین ابزار  -  - 288
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
دفتر گروه 36040615   280
  36040613   -
گروه بیماری شناسی و حشره شناسی گیاهی
دفتر گروه 36040909   263
   -   236
گروه باغبانی
  مستقیم   داخلی سانترال داخلی
دفتر گروه 36041089  101 260
مدیر گروه 36041089 103  
گلخانه  -  - 282
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
دفتر گروه 36040906   239
   -    231
آزمایشگاه هیدرولیک 36040903   -
آزمایشگاه خاکشناسی  -   257 
گروه علوم دام و طیور
دفتر گروه 36040907   245
آزمایشگاه تغذیه -   251
گروه فناوری صنایع غذایی
 دفتر گروه 36040910   -
متفرقه
بانک تجارت 36041097    -
  36041169   -
  36040635   -