نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست دانشکدگان

ریاست دانشکدگان


 

 

ریاست دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان

 

 

 

دکتر محمود لطفی

دکتری تخصصی علوم باغبانی- ژنتیک و اصلاح سبزی ها

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 021-36040902

نمابر:- 021-36040730

پست الکترونیکی: mlotfi@ut.ac.ir

صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~mlotfi

سوابق اجرایی

 •  معاون آموزشی دانشکدگان ابوریحان (1401-1400)

 • مسئول شاخه سبزیکاری انجمن علوم باغبانی ایران (از 1395)

 • عضو گروه تخصصی تولیدات گیاهی دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی  (1396-1399)

 • عضو هسته توسعه فناوری های باغبانی (از 1395)

 • عضو گروه بازنگری دروس مقاطع مختلف رشته علوم باغبانی (1394-1394)

 • عضو کمیته بررسی موارد خاص آموزشی پردیس ابوریحان (1394-1396)

 • عضو کمیته مشورتی آموزش تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه (1394-1394)

 • دبیر کمیته راهبردی پردیس ابوریحان (1393-1395)

 • کمیته کشاورزی دفتر گسترش آموزش عالی (1393-1396)

 • مسئول کمیته کارشناسی تحول٬ بازنگری و نقد و بررسی سرفصل و محتوای دروس دانشگاهی پردیس (1390-1393)

 • عضو کمیته کشاورزی دفتر گسترش آموزش عالی (1389-1393)

 • مشاور گروه پژوهش کشاورزی هسته ای (از 1387)