نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفتر ریاست

دفتر ریاست


معرفی همکاران حوزه ریاست

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره های تماس پست الکترونیکی

 

منصور حاجی احمدلو

رئیس دفتر حوزه ریاست

(رزومه)

021-36040902

021-36040967

نمابر:

021-36040730

m_hajiahmadloo@ut.ac.ir

 

سهراب خانمحمد

مسئول دفتر معاونت پشتیبانی

021-36040902

021-36040967

نمابر:

021-36040730

khanmohammad47@ut.ac.ir

 

طیبه جلال آبادی

متصدی امور دفتری و تایپیست

021-36040902

021-36040967

نمابر:

021-36040730

tjalalabadi1365@ut.ac.ir

 

اکبر امامی

متصدی امور اجرایی

021-36040902

021-36040967

نمابر:

021-36040730

-