نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حسین رامشینی

حسین رامشینیحسین رامشینی
رتبه علمی دانشیار
تخصص ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
پست الکترونیکی ramshini_h@ut.ac.ir
شماره تماس 021-36040615

 

       

محمودرضا روزبان
رتبه علمی استادیار
تخصص فیزیولوژی تنش های غیر زیستی
پست الکترونیکی mroozban@ut.ac.ir
شماره تماس 021-36041089 داخلی: 103