نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی هیات موسس بنیاد حامیان دانشکدگان ابوریحان

اسامی هیات موسس بنیاد حامیان دانشکدگان ابوریحان


  
                                          

 

دکتر  علی ایزدی دربندی

دکتر کوروش وحدتی دکتر الیاس سلطانی دکتر محمود لطفی دکتر سید رضا حسن بیگی دکتر اکبر عرب حسینی دکتر سید حسین نبوی

 

                

 

    

مهندس حبیب الله بوربور

مهندس فاطمی نیا مهندس رضا باقر صفریان مهندس سلیمان لرنی مهندس جمشید افتخار مهندس حمیدرضا فتاحی فر مهندس زهرا باجلان