نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره امور مالی

اداره امور مالی


 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

سید حسین میرآقاجانیان بابلی

مدیر امور مالی

 

021-36040984       

  021-

36040851

نمابر:

36040984

 

-
     فاطمه ذبیحی

 

مسئول دریافت و پرداخت حقوق کارکنان پردیس

 

داخلی: 14 -
    محبوبه بیات

 

مسئول تنظیم و ثبت اسناد حساب تملک دارایی های سرمایه ای پردیس

 

داخلی: 14 -
     مریم دوستی

 

کارشناس مسئول تنظیم و ثبت اسناد حساب عمومی و سپرده پردیس

 

داخلی: 13 -
 سیاوش وظیفه دوست

 

حسابداری تعهدی

 

داخلی: 13 -

 

     راضیه پازوکی

کاردان حسابداری    

 

انبار و اموال

 

 

  حمید سهرابی

 

امین اموال 021-36040616 -

 

  محمد رضا عاشوری

 

انباردار 021-36040616 -

 

کارپردازی

 

  محمد حیدری مسئول کارپردازی

 

021-36040808

 

-