اعضای هیات علمی

رضا صادقی

رضا صادقی

رضا صادقی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02136040909
اتاق: -
پست الکترونیکی: