اعضای هیات علمی

عباس روزبهانی

عباس روزبهانی

عباس روزبهانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: