اعضای هیات علمی

محبوبه زارع مهرجردی

محبوبه زارع مهرجردی

محبوبه زارع مهرجردی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق: -
پست الکترونیکی: