اعضای هیات علمی

مرتضی خشه چی

مرتضی خشه چی

مرتضی خشه چی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: