اعضای هیات علمی

جابر سلطانی

جابر سلطانی

جابر سلطانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: