نقشه سایت

  اعضای هیات علمی

  پروفایل

  تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

  Ph.D ، تهران ، مکانیک ماشینهای کشاورزی

  1375 ← 1382

  M.S ، تربیت مدرس ، مکانیک ماشینهای کشاورزی

  1371 ← 1375

  کارشناسی ، تهران ، مکانیک ماشینهای کشاورزی

  1367 ← 1371

  کلمات کلیدی