اعضای هیات علمی

حمید عادلی منش

حمید عادلی منش

حمید عادلی منش (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02136040909
اتاق: -
پست الکترونیکی: