اعضای هیات علمی

غلام علی اکبری

غلام علی اکبری

غلام علی اکبری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: