اعضای هیات علمی

شیرین دیانتی دیلمی

شیرین دیانتی دیلمی

شیرین دیانتی دیلمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق: -
پست الکترونیکی: