اعضای هیات علمی

مسعود دهقانی صوفی

مسعود دهقانی صوفی

مسعود دهقانی صوفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 36041058-021
اتاق: -
پست الکترونیکی: