اعضای هیات علمی

بهروز فوقی

بهروز فوقی

بهروز فوقی (بازنشسته)   (EN Page)

مربی
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: