اعضای هیات علمی

فاطمه آذری کیا

فاطمه آذری کیا

فاطمه آذری کیا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02136040910
اتاق: -
پست الکترونیکی: