اعضای هیات علمی

ساسان علی نیائی فرد

ساسان علی نیائی فرد

ساسان علی نیائی فرد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02136041089
اتاق: -
پست الکترونیکی: