اعضای هیات علمی

ایرج اله دادی

ایرج اله دادی

ایرج اله دادی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: