اعضای هیات علمی

علی اکبر خادم

علی اکبر خادم

علی اکبر خادم (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: