نمایشگر یک مطلب

آزمون مرحله دوم HSE

برای دریافت فایل بر روی اینجا کلیک نمایید.

HSE

برقراری نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری جهت حفظ ایمنی و سلامت استفاده کنندگان از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین شاغلین در آن بخش جزو الزامات قانونی موسسات و پژوهشگاه ها است. لذا به منظور اجرای سیاست‎های فوق، طبق آیین نامه دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیات رئیسه محترم پردیس تصمیم به استقرار این نظام در سطح پردیس گرفتند. هدف از اجرای این آیین‎نامه ارتقای ضریب ایمنی، سلامت و محیط زیست فعالیت‎های تحقیقاتی متنوع و اهتمام در جهت جلوگیری و پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از انجام آزمایش‎های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و حفظ بهداشت، سلامت افراد و محیط زیست با به کار بستن شیوه‎های علمی و استانداردهای لازم در سطح ملی و بین‎المللی در آزمایشگاه ها و کارگاه های موسسات است.

 

ترکیب اعضای شورای HSE

رئیس پردیس: دکتر علی ایزدی دربندی

معاون پژوهشی و فناوری: دکتر سید رضا حسن بیگی بیدگلی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر محمود لطفی

معاون اداری و مالی: دکتر سید ابراهیم هاشمی گرمدره

رئیس آزمایشگاه مرکزی (دبیر شورا): دکتر فاطمه آذری کیا

مدیران گروه های آموزشی: دکتر محمودرضا روزبان، دکتر محمدرضا بختیاری زاده، دکتر حسین رامشینی، دکتر رضا صادقی، دکتر محمد ابونجمی، دکتر سامان جوادی پیر بازاری و دکتر حسین میرسعید قاضی

رئیس حراست: قاسم حسینی

صاحبنظر در حوزه ایمنی، سلامت و محیط زیست (به پیشنهاد معاون پژوهشی و تایید ریاست پردیس): دکتر فاطمه آذری کیا(رزومه)

یک نفر کارشناس ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای: مهندس ناصر فرهنگی(رزومه)