نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات

گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات


 

 

مدیر گروه

 

حسین رامشینی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

شماره تماس: 36040615-021

پست الکترونیکی: ramshini_h@ut.ac.ir

رزومه

مسئول دفتر: هاجر جهانگیری

پست الکترونیکی: h_jahangiri@ut.ac.ir

 

 

اعضای هیات علمی

 

 

محسن ابراهیمی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژنتیک بیومتری

شماره تماس: 36040615-021

پست الکترونیکی: mebrahimi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

علی ایزدی دربندی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

شماره تماس: 36040615-021

پست الکترونیکی: aizady@ut.ac.ir

 

 

غلام عباس اکبری

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

شماره تماس: 3604615-021

پست الکترونیکی: ghakbari@ut.ac.ir

رزومه

 

 

غلام علی اکبری

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

شماره تماس: 3604065-021

پست الکترونیکی: gakbari@ut.ac.ir

رزومه

 

 

ایرج اله دادی

رتبه علمی: استاد

تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی

شماره تماس: 36040615-021

 پست الکترونیکی: alahdadi@ut.ac.ir

رزومه

 


 

فاطمه امینی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: ژنتیک بیومتریک

شماره تماس: 36040615-021

پست الکترونیکی: aminif@ut.ac.ir

رزومه

 

 

فاطمه بناءکاشانی

رتبه علمی استادیار

تخصص: علوم علف های هرز

شماره تماس: 36040615-021

پست الکترونیکی: benakashani@ut.ac.ir

رزومه

 

 

حسین رامشینی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

شماره تماس: 36040615-021

پست الکترونیکی: ramshini_h@ut.ac.ir

رزومه

 

 

سید احمد ‌سادات نوری

رتبه علمی: استاد

تخصص: ژنتیک و بیوتکنولوژی

شماره تماس: 36040615-021

پست الکترونیکی: noori@ut.ac.ir

رزومه

 

 

الیاس سلطانی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: علوم و تکنولوژی بذر

شماره تماس: 36040615-021

پست الکترونیکی: elias.soltani@ut.ac.ir

رزومه

 

 

بهروز فوقی(بازنشسته)

رتبه علمی: مربی

تخصص: اصلاح نباتات

شماره تماس: 36040615-021

پست الکترونیکی: bfoghi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

مجید قربانی جاوید

رتبه علمی استادیار

تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

شماره تماس: 36040615-021

پست الکترونیکی: mjavid@ut.ac.ir

رزومه

 

 

سید محمد مهدی مرتضویان

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

شماره تماس: 3604061-021

پست الکترونیکی: mortazavian@ut.ac.ir

رزومه

 

 

 

کارشناسان گروه

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت پست الکترونیکی

 

عادل اسدزاده

کارشناس فیزیولوژی گیاهان زراعی asadzade@ut.ac.ir

 

صادق اسدی یکتا

کارشناس فیزیولوژی گیاهی sasadi@ut.ac.ir

 

سید محمد مهدی نبوی                         

کارشناس زراعت sm.m.nabavi@ut.ac.ir

 

علی‌ نوری

کارشناس ژنتیک a_noori@ut.ac.ir