نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هزینه های مصوب خدمات آموزشی

هزینه های مصوب خدمات آموزشی


در خصوص تاخیر در پی گیری و تسویه حساب دانشجویانی که کلیه واحدهای دوره تحصیلی خود را گذرانده و به استحضار می رساند؛ از تاریخ 1396/9/1 براساس مصوبه مذکور با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی کلیه موارد ارجاعی ادامه نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396، اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به کلیه گروه های آموزشی (در دانشکده های مستقل) دانشکده ها (در پردیس ها) اعلام گردد. در خصوص سامانه سپاری هزینه های فوق و روش اقدام برای دانشجویان متقاضی براساس موضوع مربوط با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه نیز هماهنگی لازم به عمل خواهد آمد. بر این اساس تا زمان آماده سازی سیستم، برای موارد مذکور با اخذ رسید بانکی و واریز هزینه مربوط (شماره حساب 5225557690 بانک ملت شعبه 1130 صاحب حساب معاونت آموزشی) اقدام خواهد شد.