نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موارد مورد نیاز جهت درج در دعوتنامه اساتید خارج از کشور

موارد مورد نیاز جهت درج در دعوتنامه اساتید خارج از کشور


 

تاریخ ایجاد: 1396.11.10

 

موارد مورد نیاز جهت درج در دعوتنامه اساتید خارج از کشور:
 

۱ - نام کامل و مشخصات دانشجو

 ۲ - نام کامل و مشخصات استاد دعوت کننده

 ۳ - عنوان پژوهش

 ۴ - تاریخ شروع و پایان پروژه

۵ - مدت زمان پروژه

 ۶ - امضای استاد دعوت کننده

 ۷ - نامه با سربرگ رسمی دانشگاه باشد.

 ۸ - در صورت ارائه تسهیلات؛ در نامه قید شود.