نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالعه و بهینه‌سازی خصوصیات اکوفیزیولوژیک فرآیند تغذیه و ارزیابی روابط متقابل فلزات سنگین با استفاده از مدل QUEFTS در گیاه گندم(Triticum aestivum L)

مطالعه و بهینه‌سازی خصوصیات اکوفیزیولوژیک فرآیند تغذیه و ارزیابی روابط متقابل فلزات سنگین با استفاده از مدل QUEFTS در گیاه گندم(Triticum aestivum L)