نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت های پژوهشی گروه مهندسی آب

فعالیت های پژوهشی گروه مهندسی آب


  • مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
  • استفاده از تصاویر ماهواره ای در آبیاری و زهکشی
  • خشکسالی و سیلاب
  • مدیریت منابع آب و سیلاب ها
  • آلودگی آب های زیرزمینی
  • مدیریت سیستم های آبیاری سطحی و تحت فشار
  • زهکشی و مسایل زیست محیطی
  • خاک و محیط زیست
  • تغییرات اقلیمی
  • سازه های هیدرولیکی و هیدروانفورماتیک