نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران دارای صلاحیت جهت طبخ و توزیع غذای دانشجویی

فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران دارای صلاحیت جهت طبخ و توزیع غذای دانشجویی


 

فراخوان ارزیابی کیفی

دانشگاه تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران دارای صلاحیت برای خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی به شماره 2099093197000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای صلاحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است پیشنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 21/03/1399 می باشد.

 

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: از 25/03/1399 لغایت 08/04/1399        

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: از 25/03/1399 لغایت 08/04/1399

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر- جنب کلینیک 16 آذر- ساختمان معاونت دانشجویی دانشگاه تهران- طبقه دوم- اداره کل امور دانشجویی- اداره تغذیه تلفن 61112270 داخلی 129-130

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737-85193768